WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Het voorstel zoals besproken in de vorige bijdrage op deze webpagina heeft het gehaald bij de topconferentie. Er is nog een regel aan toegevoegd: lid 3bis luidende “3bis. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.”

De monetaire unie met de euro is hiermee dus een doel op zich geworden. Het maakt nieuwsgierig of en hoe de Nederlandse regering dat aan de nee-stemmers en het parlement gaat uitleggen.

De engelstalige versie van de slotverklaring is hier te downloaden.

Het document op basis waarvan nu onderhandeld wordt in Brussel staat alweer enige tijd op het internet. De 11 pagina’s zijn taaie kost en vereisen dat de lezer de huidige verdragen en de ontwerp-grondwet bij de hand heeft. Naar aanleiding van een berichtje op nu.nl licht ik er één artikel uit: dat over de doelstellingen van de EU.

Het berichtje suggereert dat de doelstelling van eerlijke concurrentie in de EU komt te vervallen en ‘onze’ Eurocommissaris Neelie Kroes wellicht naar andere werkzaamheden moet omzien. Dat is erg kort door de bocht. Maar er zijn wel een paar opmerkelijke veranderingen in de onderhandelingstekst.

Het Duits voorzitterschap doet een voorstel voor een nieuw artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (TEU), dat wordt in de nieuwe nummering artikel 3. De basis voor de tekst is artikel I-3 van de ontwerp-grondwet. De teksten van de ontwerp-grondwet en het voorstel leg ik naast elkaar. De wijzigingen staan cursief.

Nieuw artikel 2 TEU (hernummerd art. 3)

lid 1. gelijk aan ontwerp-grondwet

lid 2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, in which the free movement of persons is ensured in conjunction with appriopriate measures with respect to external border controls, asylum, immigration and the prevention and combating of crime.

lid 2. (EU-grondwet) luidde: The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, and an internal market where competition is free and undistorted.

aan lid 3. (EU-grondwet) wordt toegevoegd als openingszin: The Union shall establish an internal market. The Union shall work for the sustainable development of Europe based on…

lid 4. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall….

In lid 2 wordt het vrije verkeer van personen dus aanmerkelijk ingeperkt door allerlei veiligheids- en migratie-overwegingen. De zinsnede over interne markt en vrije, onvervalste concurrentie komt te vervallen.

In lid 3 komt de frase over interne markt weer terug en “where competition is free and undistorted” blijft weg. Daarentegen komt het doel duurzame ontwikkeling minder prominent - want niet meer in letterlijke zin vooraan - te staan.

Aan lid 4 wordt een zinsnede over bescherming van EU-burgers toegevoegd.

De EU lijkt dus vooral banger te worden en perkt daar het vrije verkeer van personen zo nodig voor in. Het is moeilijk in te zien waarom dat in de doelstelling van de EU moet worden opgenomen en als dat zo is, waarom het zich dan tot het vrij verkeer voor personen moet beperken.

Tegenstanders van het vrije markt-principe in de grondwet kunnen wel een lichtpuntje in bespeuren in het schrappen van vrije concurrentie uit de doelstelling. Anderzijds dringt de interne markt nu duurzame ontwikkeling als doelstelling meer naar de achtergrond dan de oude tekst. De bevoegdheden waar Neelie Kroes haar werk op baseert (art. 81-86 EG-verdrag, art.III-161-166 EUGw) komen gewoon terug in een nieuw verdrag, zij het niet meer zo prominent in de doelstelling.

NRC Handelsblad wijdt vandaag haar hoofdartikel aan de opstelling van Polen bij de onderhandelingen over een nieuw EU-verdrag. Eerder schreef hun correspondent in dat land er als een expertblogje over. Het gaat de Polen niet om naamgeving of symboliek, maar om de machtsverhoudingen in de Raad van Ministers. Zij stellen stemverhoudingen op basis van de wortel van het inwonertal van de lidstaten voor. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode, die het bij de onderhandelingen over het Verdrag van Nice en de EU-grondwet niet heeft gehaald.

Stemtabel

Het feit dat Polen in de EU-grondwet veel stemgewicht ten opzichte van Duitsland heeft verloren ten opzichte van het Verdrag van Nice, zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen.

Opinie-onderzoek in de vijf grootste EU-landen laat zien dat de meeste EU-burgers een referendum willen over een nieuw Unieverdrag. Ongeveer tweederde van de ondervraagde Spanjaarden, Duitsers, Britten, Italianen en Fransen willen een referendum.

Bij een persconferentie deze middag, zet de premier Blair nog eens de Britse eisen aan een nieuw verdrag op een rij:

* het Handvest van de grondrechten mag geen letter aan de Britse wetgeving veranderen;
* een nieuw verdrag mag niets aan de rol van Britse buitenlandse politiek en de Britse minister van buitenlandse zaken veranderen;
* het verdrag mag de zeggenschap over het Britse rechtssysteem en politie niet verminderen;
* de Britten gaan niet akkoord met stappen richting besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid bij onderwerpen die een weerslag hebben op hun belastingen- en uitkeringenstelsel.

NRC Handelsblad bericht vandaag over een nieuwe tekst voor de europese grondwet, opgesteld door het Actie Comité voor Europese Democratie.

Snelle lezing van het Explanatory Memorandum (de toelichting, pdf 136 kb) leert dat het vooral gaat om een slimme verpakking voor de bestaande ontwerp-grondwet. De bestaande verdragen van EU en EG worden aangepast in plaats van vervangen. Het Handvest van de Grondrechten wordt niet in een verdragswijziging opgenomen, maar wel bindend gemaakt. De andere veranderingen die de nieuwe grondwet beoogde aan te brengen, worden in twee protocollen ondergebracht, met - op het oog - netto hetzelfde resultaat. De precieze voorstellen zijn nu alleen in het Frans beschikbaar.

Het voorstel maakt nieuwsgierig naar de reactie van de Raad van State indien een dergelijke tekst daadwerkelijk aangenomen wordt. Als het vorige verdrag inhoudelijk een grondwettelijk karakter had, heeft deze wijziging dat waarschijnlijk ook en rechtvaardigt het dus net als het ‘oude’ ontwerp een referendum. De vraag is hoe gevoelig de Raad van State is voor een nieuw jasje van de grondwet.

Balkenende heeft in het Europarlement verteld wat Nederland wil met de EU grondwet. NRC Handelsblad en EUobserver.com berichten erover.
Ga verder met het lezen van ‘Wat Nederland wil?’

In Trouw vandaag een artikel van correspondent Wouter Bax over het bezoek van de voorzitter van het Europees Parlement aan Nederland Hans-Gert Pöttering. Europa verwacht beweging van Nederland: een serieuze poging om tot een oplossing te komen. Als ondertekenaar van het grondwettelijk verdrag en als lid van de EU is het land hiertoe ook verplicht. In Nederland is echter weinig discussie en al helemaal geen concreet voorstel waar Europa verder mee kan. “Korter en géén grondwet”, is het enige dat het kabinet weet uit te brengen. Hieronder het artikel:
Ga verder met het lezen van ‘Nederland harde noot voor EU’

In de Internationale Spectator - het tijdschrift van het instituut Clingendael - van maart j.l. steunt directeur/hoofdredacteur Jaap de Zwaan de lijn die het kabinet uitzet in de regeringsverklaring. Ook hij denkt dat een korter, minder constitutioneel verdrag dat op een aantal terreinen inhoudelijke problemen aanpakt een uitweg kan bieden. Hij is tegen het versterken van de rol van nationale parlementen door een strenge subsidiariteitstoets en voor het houden van een nieuw referendum. Download hier het hele artikel (PDF, 160KB).

Steeph maakt zich op Sargasso boos over de lessen die kamerleden (niet) trekken uit het referendum. Het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) ‘Binnenhof van binnenuit’ staat ook het hoofdstuk ‘Europa: blinde vlek? (pdf, 280KB)’ Daarin staat onder meer deze grafiek:

Lessen uit het referendum

Kamerleden blijken allerlei lessen uit het referendum te trekken, behalve dat het wellicht aan de inhoud van de ontwerp-grondwet zou kunnen liggen, dat een ruime meerderheid ‘nee’ stemde.

Verder staan in het advies interessante passages over het verbeteren van de democratische controle op europese politiek. De Raad verbindt dit met de voorstellen van de Nationale Conventie om de Britse praktijk, d.w.z. het vaststellen van een onderhandelingsmandaat voorafgaand aan ministerieel overleg in Brussel, over te nemen.

Gezien het belang van gedegen parlementaire controle op nationaal niveau voor de democratische legitimatie van de EU als geheel, lijkt het niet zo’n gek idee om in een nieuwe EU grondwet ook minimum-vereisten aan de nationale parlementaire procedures op te nemen.